Хэнтий аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын ..

“Хөдөөгийн эдийн засгийн хөгжилд жендэрийн тэгш оролцоог хангах нь” буюу ИМПАКТ төсөл нь Хэнтий аймгийн зорилтот сумдад ..

2021 онд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг ..

Тус газраас 2021 онд Хэнтий аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдаад байна.


“Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд .. 2020/09/18 06:24
“Хөдөө орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендэрийн эрх тэгш оролцоог хангах нь” буюу ИМПАКТ төсөл Хэнтий аймгийн Биндэр, Мөрөн, Хэрлэн сумдад хэрэгжихээр болж “Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд жендэрийн эрх тэгш ..

"Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр"-ийн эргэн .. 2020/08/26 09:52
Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр аж ахуй, бичил бизнес эрхлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийн төслийг ил тод иргэдийн оролцоотой сонгон шалгаруулж, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийн арга хэмжээнд хамруулж, ..

Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан .. 2020/08/26 09:20
Бичил бизнес эрхлэгчид орон нутгийнхаа онцлогт нийцүүлсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл олгож ажлын байр бий болгох, тогтвортой орлоготой болгохыг дэмжих зорилготойгоор эргэн төлөгдөх санхүүжилтийг ..

Ажил олгогч малчин бүртгэж байна 2020/03/16 10:39
Хот, суурингаас хөдөөд шилжин суурьшиж, мал маллах хүсэлтэй гаргасан өрхийг 2 жилийн хугацаанд тогтвортой цалин хөлстэй ажилд зуучилж, ажлын байраар ханган, орлогтой болгох ажил олгогч малчинг 2020 оны 03 дугаар сарын ..

Гэрээт малчин бүртгэж байна 2020/03/16 10:37
Хот, суурингаас хөдөөд шилжин суурьшиж, мал маллах хүсэлтэй өрхийг цалин хөлстэй ажилд зуучилж, 2 жилийн хугацаанд тогтвортой ажлын байраар ханган, орлогтой болгох зорилгоор гэрээгээр ажиллах гэр бүлийг 2020 оны 03 ..

Ахмад настанд дэмжлэг үзүүлэх эргэн .. 2020/03/16 09:33
Ахмад настанд аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулж эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг олгож, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ахмад настны төслийг 2020 оны 03 сарын 11-ний өдрөөс 04 сарын 10-ны өдөр ..

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний .. 2020/03/16 09:28
Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өвлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд хөдөлмөрийн дадал олгох ..

Шинэ бизнесийг дэмжсэн хөтөлбөр 2020/01/24 03:46
Хэрлэн сумын 4-р багийн иргэн Н.Золзаяа өмнө нь энгийн бууз банш хийдэг байсан бол аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-т хамрагдсанаас хойш ..

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020/01/09 13:24
Мерси Кор Монгол байгууллагын “Даван туулах, дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд” (RCP) хөтөлбөр нь мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг дэмжих замаар орон нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, даван туулах дасан ..

Төсөл хүлээн авах зар 2019/09/30 04:21
Хэрлэн сумын Сум хөгжүүлэх сан болон Жижиг дунд бизнесийг дэмжих сан нь 2019 оны 09-р сарын 25-ны өдрөөс 2019 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн 17 цаг хүртэл төсөл хүлээн авна.

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд .. 2019/09/07 08:53
Бичил бизнес эрхлэгчид орон нутгийнхаа онцлогт нийцүүлсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл олгож ажлын байр бий болгох, тогтвортой орлоготой болгохыг дэмжих зорилготойгоор эргэн төлөгдөх санхүүжилтийг ..