Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ


Орон нутгийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ
2020 оны 08 сарын 26. 09 цаг 20 минут

Зорилго:

            Бичил бизнес эрхлэгчид орон нутгийнхаа онцлогт нийцүүлсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд нь хөнгөлөлттэй зээл олгож ажлын байр бий болгох, тогтвортой орлоготой болгохыг дэмжих зорилготойгоор эргэн төлөгдөх санхүүжилтийг олгоход оршино.

Хамрах хүрээ:

 • Ажил хайгч иргэн,
 • Өрхийн аж ахуй эрхлэгч,
 • Аж ахуйн нэгж, нөхөрлөл хоршооны хэлбэрээр бичил бизнес эрхлэгчид

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийн тэргүүлэх чиглэл:

 • Салбарын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төслүүд
 • Өндөр технологид суурилсан гарааны бизнесийг дэмжих, интерпрёнер мэргэжилтэн бэлтгэх, цахим ажлын байр бий болгох
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээрх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон ногоон ажлын байрыг дэмжих
 • Малын гаралтай түүхий эд, мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, малын үүлдэр угсаа, ашиг шимийг дээшлүүлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөдөө аж ахуйн салбар дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
 • Жимс, хүнсний ногоо боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих
 • Нийтийн ахуйн үйлчилгээний жишиг үйлчилгээг сайжруулах дэмжих
 • Хөдөлмөрийн зах зээлд нэн шаардлагатай мэргэшсэн ажилтан дадлагажуулан, сургаж, ажлын байранд зуучлах

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийн ерөнхий шаардлага:

 • Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээг судалгаанд үндэслэн тодорхойлсон байх
 • Шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүнг тоочсон байх
 • Төсөл хэрэгжиж эхлэх үеийн суурь үзүүлэлтүүдийг тооцсон байх
 • Төсөвт өртгийг бодитойгоор тооцсон байх
 • Төслийн баримт бичгийн стандарт, шаардлагыг хангасан байх
 • Аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлөөс хэлэлцэн дэмжсэн байх

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийн шалгуур үзүүлэлт:

 • Төслийн үндэслэл, тооцоолол, үр ашиг, нийгмийн үр нөлөө
 • Ажлын байр шинээр бий болох, хадгалах, ажлын байрны бүтээмж, орлогыг дээшлүүлэх
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хэмжээ
 • Татвар, нийгмийн даатгал болон зээлийн өр, төлбөргүй байх
 • Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдаагүй байх
 • Барьцаа хөрөнгө, Батлан даагчтай байх

Орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийн хэмжээ:

             Төсөл нь  20 хүртэл сая төгрөгийн санхүүжилтийг хүүгүй, төсөл хэрэгжсэнээс хойш 36 сарын хугацаанд 100% эргэн төлөх нөхцөлтэй олгоно.

Төсөл хүлээн авах газар:

            2020 оны 08 дугаар сарын 18-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 18-ний өдрийг хүртэл Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын №104 өрөөнд хүлээн авна.

Утас: 99049363, 92169217

Уучлаарай: Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны өгсөн чиглэлийн дагуу бүх мэдээний сэтгэгдлийг түр түдгэлзүүлэв